سـاروو فیس فیسڪے ڪنـوטּ عــ♥ـروس میشـود
این وبلاگـــــــ از طــــرف:

ســــــایه،طیــــبه،فــــــروغ ،نـســرین،ابجـــی بزرگـه،ســـــوزی ،سـوگــــند،فــــاطی،مهـــــسا،ســـــاناز

عــــسل،بــــــــانو،مــــــینا،ســــپیده،بهــــــار،الهـــــام،زهــــــرا،عــدسـوو،خـــــانمــــوو

زریــــ ،فـــــری

برای ســـــاروو عــزیزمـون،بـــــرای نـشون دادن یه ذره از خـوشحـالیمـون

هـرچـند خـوشحــــالیمـون تو این وبلاگــــ وتو یه پـست و ۴تاکـلمه نمـیگـنجـه

خـودمـون فقط میـدونـیم چـــقد جـامون خـالیه تو عــــروسیت کـه قـرتو کـمـرارو اونجـــــا بدیم

دســـت راستت رو فـــــرق سـرمـا،همـه مجـــــردا بغـــیر زریشـ ـكلـك هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـه

خـــــوشبخـتیت عـاموو آرزومـونه آقا حـرفیه؟؟؟

+از رعـنای عـزیز بخـاطر ساخـت قالب تشکـرمیکـنیم

گـفت از طـرف مـنم به ساره تـبریکـ بگـــین

+از طرف بـــــرای سـاره هـم کـه غیب شــــده تــــبریکـ میگـیمشکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز

جمعه دوازدهم آبان ۱۳۹۱ | 23:47 | فـیــس فــیسـو هــا |


شـ ـكلـك هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـهشـ ـكلـك هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـهشـ ـكلـك هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـه

اون روز ظهر که اومدم وبتُ خبر بله برونُ دیدم ... شُک شدم ...

نمیدونی چقد ... چقد خوشحال شدم ُ برات اشکِ شادی ریختم ...

قلبم لرزید از اینکه خدا خواست این شکلی مهربونیش ُ بهمون نشون بده ...

به تو ... به من ... به همه مون ... حتی به امیر خان ...

بهت یه مرد داد ... که مرد بودنشُ ثابت کرد ... ثابت کرد که میشه بهش تکیه کرد ...

ساره ... از تهِ قلبم آرزو میکنم :

یه زندگی آروم ... شاد ... محکم ... و از همه مهم تر عاشقونه داشته باشی ...

دست تو دستِ شوشویی تا آخر این جاده بری ...

 

 

بنده ... آشپزبــــآنویِ بلاگفا ...

این هدیه رو تقدیم میکنم به عـــــــــــــروس و دامــــــــــــادِ ماهِمون ...

کیکی که قولشُ داده بودم ...

 

یکی شدنتون مبارکــــــــــــ باشـــــــــــــه ســـــــــــــــــــــاروو

 

 +جای همه مون خالی ...

 

 

 توے جآده اے کـ انتهآشــ معلومــ نیستـــ ...

پیآده یآ سواره بودنـــ فرقے نمیکنــ ...

اما اگـ هَمرآهے داشتــ بآشے ...

کـ تنهآتــــ نذاره ...

بے انتهآ بودنـــ جآده برآتـــ آرزو میشــ ... 

جمعه دوازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:45 | فـیــس فــیسـو هــا |


 


فـرے هــرکـولــﮧ کـلیلـے کـنوטּ و قـرتوکـمر داروטּ وارد میشـــودشـ ـكلـك هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـه

دس دس ،شپ شپ، کــــل کـل، قـرقـــــر،دیپس دیپس،ایتس ایتـــس،تق تق بـوف بـوف


مـنــﮧ بزرگــــــوار همـوטּ فـرے هـرکـولــﮧ قـرטּ20م و شیکــــــولـے بانــــــو قـرטּ21م

 با همـے دوتا چـیشا خـلیجـیمو و انگـشتاے رمـاتیسم گـرفتم شكلك هاي كلفاز >>www.kalfaz.blogfa.com<<

اومـدم اینجـــــــا کــﮧ باتمــــــام ذره ذره احـساسات رمـانتیکــــــ در اندروטּ مـویرگـهاے خـود در مـقابل

ایـטּ همــﮧ احـساس سکـوت کـنم ولـــــے خـو نمـیشــﮧ فـرے هـرکـولــﮧ اے گـفتـטּشـ ـكلـك هاے پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلکـ ـه

بادا بادا مـبارکــــــــ بادا، ایشـــــالا مـبارکـ بادا کــﮧ نامـوســـــم داره عـروسـے میکـنــﮧ 

وشــــامـشونم کــــبابـ
ـﮧ بایه شــــام باکـلاس دیــﮧ بــﮧ اسـم پـلو مـاست وسایـر مخـلفات

+بــﮧ امـــــید روزے کــﮧ همــﮧ مــــا هـم فیس فیسکـــــے کـنوטּ پشت سـر ساروو بـریم خـونه بختـــ

+ایهـــــیق ایهـیق اوهـوق اهـــــوق کــﮧ ســـاروو کــﮧ همــﮧ کـبابا خـودش میخـاد بخـوره
اسمایـلـی های رویـایـیwww.smiley-royayi.blogfa.com ســــ:)ــــاروو و شــــاه دومـــ:)ــادم پـــــیوندتان، فـوق العـــــاده مـبارکــــــاسمایـلـی های رویـایـیwww.smiley-royayi.blogfa.com


Valentine smiley 193مخـلص شمـــا شیکـــولـے بانـــو وحاجـے جـکـے جـــــانشاטּ Valentine smiley 193
  شكلك هاي كلفاز >>www.kalfaz.blogfa.com<<
جمعه دوازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:43 | فـیــس فــیسـو هــا |


چـخـبره اینجــــــا؟؟؟

ایـטּ سـرو صـدا هــــــا چـیــﮧ؟؟مـنشا ایـטּ قـرکـمـرا از کـجـــــاس؟؟

وووووے عـــروســے سارینــو بـــوده خــــو

یعنـــے ســارِه رو میخــاטּ ببـــرטּ ؟؟یــعــنــے میخــواد عــروس شــ؟؟19482_eva.gif

یـعــنــے الاטּ لبــاس عــروس تنــشــ داره فیـس فیــس بــازے میکــنـ؟؟

یـعنــے ســاره میــخـواد همــ کبــابــا رو خــودش تـنــها بخــوره؟؟

یـعــنــے واقعــا یعــنـے؟؟ 


ســاری مـــا نیز دلــمـاטּ خــواسـت خــود را در لبــاس عــروس ببـینـیـم 

تــازه کبــاب نیـز  دلمــاטּ خـواسـت.

ســـاروو مـטּ الاטּ بــا حــس بـے کبــابـے بـدنــم  چیـکـار کنـم؟؟ کبــابــو کــجـــایـے کــ یــادت بخــیـر

کمــاکـــان دارد آه از نهــادمــاטּ ســـر بـــ بیــداد مـیگـذارد.سارووووووو کوفـتـت شـ تهنا عروس شدنـت

بــ افتــخـــارش.......

بشکـטּ بشکـنــﮧ، بشکـטּ  * مـטּ نمیشکـنم، بشکـטּ  *  واســﮧ کـے بشکـنم؟بشکـטּ  *  واســـــﮧ ساروو

عـروســﮧ،بشکـטּ  *  خیــــلـــے نــــازو ملـــوســـﮧ،بشــــکـטּ ...

ایـــششش خـــو دیــــگـــﮧ بســـتونــــﮧ اے قـــر قـــر بـــازیـــا


 " یکـــے شــدنــتوטּ مبــارک باشــ  دوسـت مـטּ "

+اینجــــانب زرے شهــرت،اینجـــــا حـضور دارم بعـنواטּ وکـیل خـانوادگـیــﮧ حـاج بلاگــفا اینــــا

کــ بـخــاطــر قــابلیــت هــام عنــواטּ وکیـل نمـونــ سـال رو کسـب کـردم.

بـاشــد کــ بــ یــارے خــداے منـــاטּ راه خـــود را در ایـــטּ عــرصــ ادامــ داده و شــادے روح را بـــراے

شمــا عــزیــزاטּ بـــ ارمغــاטּ آورم .دے. 

دیگــه بیـــــش تر از ایـטּ بــﮧ معـرفیــﮧ خـود نمـیپردازم،تـــــرس از ریا دارم

طــــبق مـاده 237قـانوטּ مـدنـے جـمهـورے اسـلامـے ایراטּ

صفحـــــﮧ97 خــط ســوم از پاراگـراف دوم،سمت چـپ

ســــــاروو و داش امـــــــیر را بــﮧ کـورے چـشم بخـیلاטּ زטּ و شـــــوهـــر اعـلام میدارم   

بـــا اجـــازه ایـــــتس ایتــــس ایتــــس ایـــــس ایتــــس   کـــــــنووووووטּ ایـــنجـــا را تــرک میگــویـم


فونت زيبا ساز   فونت زيبا ساز

03600000  پـــــــیـوند ابـــــــدیتــــــان مـــــــبارکـــــــــــــــ  03600000


             زرے جــــذبـه             


جمعه دوازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:26 | فـیــس فــیسـو هــا |


کیلیلیلیییییییییییییییییی

امروز عروسی داریم

عروسی ساره جون و آقا امیرش

 

بزن کف قشنگ رووووو

امروز میخوایم اینجارو بترکونیم

 

همه بچه ها قراره بیان

این خودمم

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

ببینین چه لباس مجلسی خوشملی پوشیدم

اینم فری

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

به به ایشونم واسمون خوشتیپ کردن

فاطی و مینا هم اومدن

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 به به بانو خانومم تشریف آوردن

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

اینا کین؟چه زوج شیکی

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

اااا سوگند جونو داداش مصطفی

مهمونا یکی یکی دارن میان تو

ااا آبجی بزرگه ام با زری جون تشریف آوردن

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

همه زودتر بیاین قبل عروس دوماد توی سالن باشید

اینم از بهاروآیدین

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

به به سپیده جونم اومدند

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

نسرین جونو سایه ام از دور دارم میبینم

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

پس ساناز کو؟

نکنه آدرسو گم کرده باشه؟

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

ااا ساناز جونیم پیداش شد

به به چه دست گل قشنگی

طیبه و عدس بانوام اومدن

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 اینم از الهام خانومه خودمون

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

دیگه کیا موندن؟

بازم یه زوج دیگه

فروغ و سجادن

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

مهسا جونم پیداش شد

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

آها زهرا جونم اومد

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

چقددیرکردی زهرا همه منتظرت بودیم

زنگ زدم به عسل و پویان تو راهن

پیداشون شد

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

سوزیم بیاد دیگه همه اومدن

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

و حالا این شما و این هم عروس دوماد گلمون

دست دست دست

اینجا آزادین جیغ بنفشم بکشین حتی

از دی جی میخوایم یه آهنگ شاد بخونه

  

ولومو بدین بالا

عجب باند توپی داره این دی جی

همه بیان وسط

 

بچرخونین کمراتونو

نبینم کسی وسط نیاد

حالا همه دور عروس دوماد حلقه بزنن

عروس دومادو ببوس یالا

حالا نوبت چیه؟

پذیرایی و شام

عجب شام خوشمزه ای

حالا بعد شام دوباره بیاین وسط

  

قرش بدید تاغذاتون هضم شه:دی

به به کیکم واسمون آوردند

    

     آخرمهمونیه

همه کادوهاتونو بیارید بدینو برید:دی

ایشالا که عروس دومادمون خوشبخت شن

 

 هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست 

 آغاز سفر دائمی و  شراکت در عشق بر شما مبارک 

 ساره عزیزم از ته دلم واست خوشحالم

 خوشبختیت آرزومه     

 ایشالا سال های سال کنار شوهرت زندگی خوبی رو داشته باشی

 برات بهترین هارو آرزو میکنم گلم

 ساره و امیر پیوندتان مبارک

 ازطرف خانومی و آقایی 

جمعه دوازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:0 | فـیــس فــیسـو هــا |


 از دورتـــریـــن فـــاصـــلہ هـــــا بـــہ هــــم رســـــیدیم

 و تـــــا اوج بـــــودنـــــ بـــــاهـــــمیمـــــ

 بــــهــــانــــه ی عــــشقــــ چــــیــــســــت بــــه جــــز عــــشــقــــ

 بـــه هـــمـــ رســـیـــدنـــ یـــعـــنـــی آغـــاز

  و بـــا هـــمـــ مـــانـــدن یـــعـــنـــی زنـــدگی

 زنــــــدگــــــی بــــــا عــــــشـــقــــــ یــــــعنـــــی کــــامـــــــیــــــابـــــــــی

  و اکــــــنــــــونــــــ مــــــا بــــــــــــه هــــــــم رســــــیــــــده ایــــــم

 وتــــــا ابــــــد مــــــال هــــــمیـم

ســـاره جـــونـــم و آقـــا امـــیـــر پـــیـــونـــدتـــون مـــبارکـــ

انــشــاا... ســالــیــان ســال درکـــنـــار هـــم بـــه خــوبـــی و خــوشــی زنـــدگـــی کـــنیـــد

¤عسل وپویان ¤

جمعه دوازدهم آبان ۱۳۹۱ | 20:50 | فـیــس فــیسـو هــا |


از باغ شعرام واسه تو ستاره چیدم

ترانه هام فدایه تو شعر سپیدم

خاطره هامون یک به یک میان و میرن

جشن عروسی تو رو میخوان بگیرن

امشب عروسیه تو از غصه دورم

اسپند برات دود میکنم سنگ صبورم

امشب تو ماه مجلسی همه ستارن

از آسمون فرشته ها شادی میبارن

تو این لباس و رقص نور شدی فرشته

جشن عروسی گل من برام بهشته

میدونی خوشبخت شدن تو آرزومه

چه خوبه روزایه خوش تو روبه رومه

تبریک میگم با واژه هایه این ترانه

عزیزکم زنده بمون عاشقانه

                                                      

                                                        با بهترین آرزوها برای شما گلهای عاشق:

                                                                                                         سوگند و مصطفی

 

پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 21:25 | فـیــس فــیسـو هــا |


زَمینـــــــــ یَخ میکند ... 

وَقتی با تمامــــــــ ِ وجودَت ...

تو ... اینجــــــ آ ... میان ِ چشم های ِ این هَمهـ آدم ... 

خوشبختی را لَمس میکُنی ... "" ساره ی عزیزم ... ""

" یکی شدنتون رو تبریک میگم ...  "

" گفتم ک زمان هَمیشهـ لامصب همه چیزو درست میکنهـ ... "

" شعر بالایی هم ک دیگهـ گفتن ندارهـ ... واسهـ خودمهـ ... "

" ایشالله خوشبخت بشی بــــ آنو !! " 


از طرف سایهـ و مَسعود .!!پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 18:40 | فـیــس فــیسـو هــا |پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 11:28 | فـیــس فــیسـو هــا |


من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیم

هم ره دلشدگان راهی میخانه شدیم

قدمی رنجه کنید و در ما بگشایید

طرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم

منم تبریک میگم

از طرف فاطی

پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 11:21 | فـیــس فــیسـو هــا |همیــــشه جایی در حوالی دلتــنگی من جــاری می شــوی
جــاری می شــوی در ابـــریِ چشــمانـــم
و می بـــاری آنقــدر تا زلال شـــوم

تا آســمانی شــود هــوایِ دلــم
آنقــدر که با همـــه

روحـــم حــس کنـــم

داشتــــن تو
می ارزد

به تمـــام نداشــته هـــای دنیــــا


ســلـام نوعـــروس من 

فــقــط خدا میدونه چه قد واست خوشــحالمــ ، چــه قد خوشحالــم که سختیات تموم شد گریه هات تموم شــد ، خــوشحالم که یه تکیه گـــاه محکم پیدا کردی ، تکیه گاهی که وقتی سر رو سینه مردونه اش می ذاری از تموم دنیا بی نیاز میشی 

خــوشحالم که خدا یه بار دیگه بزرگیشو به همه ی ما ثابت کرد و به اون علی آقا ثابت کرد که

" دست بالای دست بسیار است "

ساره خوشبختیت آرزومه  تو باید خوشبخت بشی " این یک دستور است "

امیدوارم کنار  امــــیر  بهترین لحظات رو داشته باشی و به حق 5 تن خوشبخت خوشبخت شی . الهی آمین


 تو را تنها برای دوست داشتن ، دوست می دارم ، تنها دوست داشتی من  


هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست.


ســــاره  امـــــیر

خوشبخت باشیــــــــــــــن


 از طرف فــــــــــــروغ و سجاد


+ بعدا نوشت : همه اسمایلی و عکسام پرید و فونتام هم بهم ریخت :(

پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 1:38 | فـیــس فــیسـو هــا |


سلام ساره جون خیلی واست خوشحال شدم

ایشالله سال های سال در کنار همسر عزیزت خوشبخت باشی!

عاشق کسی بودن به انسانها قدرت و نیرو میبخشد

و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت...

پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت ....!

پیوندتان مبارک !

ما هم توی این جشن شریکت بدون !

از طرف:

√ܓ❤میناورضا❤ܓ√

پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 0:21 | فـیــس فــیسـو هــا |


 

خوشبختـــــــی واقعـــــی در دنیـــــــا فقــــــط با یکــــ چیـــز میســر میشــود

 دوستــــ داشتــــن و دوستــــ داشتـــه شــــدن

پیــــوندتون مبـــارکـــــــ

الهـــی که خوشبختـــــ بشــــی ساره جــــــــان

این گلهــــــا هم تقــــدیم به تــــو و همــسرت

از طــــرف طیبــــــــــه

 

چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 20:39 | فـیــس فــیسـو هــا | 
شبِ عروسيِ تو، فرهاد به كوه زد، مجنون به صحرا، و وامق نيز دركوچه‌پس‌كوچه‌هاي خلوتِ شهر غزلهاي كوچه‌باغي مي‌خواند...

و در شبِ عروسيِ تو، چه دلهايي كه شادمانه صداشان به آسمانها پر مي‌كشيد....

و شبِ عروسي‌ تو، چه چشمهايي كه حسرت وار سكوتِ صداشان در قعرِ چاههاي بي‌انتها مي‌افتاد...
 شبِ عروسي تو، بـَه، بِه شبِ عروسي‌ِ تو...!
در شبِ عروسيِ تو، تمامِ باغهاي آينده سبز و شكوفا مي‌شوند با رنگين‌كماني‌ترين ميوه‌هاي شاهباري كه مي‌درخشند
 همچون چلچراغ ها بر شاخ و برگهاي شبي كه ستاره‌‌باران باشد؛ شبي در نور‌افشاني با پرياني از نور و صدا، و الهه‌هاي رؤيايي، همراهِ زيبا‌ترين دختراني از محلة ما، همه در رقصي از نور‌هاي هزار‌رنگِ اثيري...

و شبِ عروسي‌ تو، تمامِ باغهاي گذشته، تمامِ روزها و شبهاي روزگارانِ دُورِ جواني، به خزان مي‌پيوندند با برگ‌برگِ برگهايش كه بارانِ اندوه بودند، و باران هايش برگ‌برگِ برگهاي خزاني، با ميوه‌هايش خاموشي در شبي كه ظلماني‌ترين شبِ زمين بود.

 در شبِ عروسيِ تو، جز صدايِ شادي و آواز از هزار شهر و آبادي به گوش نمي‌رسيد...

هر کدوم از ما بچّه هایی که برات پست گذاشتیم از یه نقطه ی ایرانیم...
این خوشحالی رو که با وصالتون به جلوه گذاشتید رو تو جای جای ایران میشه حس کرد ...

و شبِ عروسيِ تو گر با امیر خان نبود، در صحرا همة جانوران و دَرندگان و پرندگان به مهرباني دورِ مجنون حلقه مي‌زدند
حال دستهاي تو به دورِ گردنِ امیر مجلس است و، او  را مجنون وار
به آسمانها مي‌بُری....
شبِ عروسيِ تو ـ كه سمبلِ " با وفا‌ترين عاشقانِ جهاني " همه‌جا روشن...
حتي شب با ستاره‌هاي آسمانش که درخشنده ترینش من و آیدینیم که از این بالا می نگریمت ...
و جهان روشن ...
 تنها شبِ عروسيِ تو روشن بود!!!
 روشن و گرم، گويا ازتپش قلب دو عاشق به نام... 
 " ساره خاتون و امیر سلطان"  !!!!

etw3b5zg78e6exfmybm2.jpgty3pe3lwbexbrbh72y9q.jpg
qfnpyxze5duqs8cs5fj.jpgm78kyb91nco52vzllwz.jpg
colq6n00ghpt94aceb3.jpglmz83d0o4m8vcxq63uyk.jpg

..::: آبــجـی جــون بـِـه تـُـو و آقــا اَمــیــر تـَبـریــک می گــَـم :::..

.:: بـَـهـآر و آیــدیــن ::.

چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 19:40 | فـیــس فــیسـو هــا |


کاش همه میفهمیدندمثال کبوتر با کبوتر باز با باز برای ادم های عاشق نیست     

پس هیچ وقت به این فکر نکنید که کدوم کبوتر هستید کدوم باز   

هر جوری که باشید باید با هم پرواز کنید
 


ساره ی عزیزم از ته دلم واست خوشحالم...

خیلی خوشحالم واسه ازدواجت...

از صمیم قلبم دعا میکنم بهترین زندگی رو خدا واست رقم بزنه...

و همیشه و همیشه عاشق باشی و عاشقت باشه...

به طعنه ها و زخم زبونا اهمیت نده...

تو باید خوشبخت باشی...

چون خوشبختی سهم دل پاکته...

آخرسرشم دست راستتون رو سر ما...

(ازطرف بانو)

چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 16:37 | فـیــس فــیسـو هــا |


    پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم     

    و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم     

    آرزومند خوشبختی شما(سپیده)     

چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 16:29 | فـیــس فــیسـو هــا |


عزیزم...اجی نازم

از اینکه روزهای سختت تموم شدند از اینکه دیگه چشمای قشنگت ب خاطر خاطره های بد تر نمیشن...از اینکه هرموقع دلت گرفت میتونی سرتو رو شونه های امن یه نفر بذاری...ازاینکه شب های تنهاییت ب سر اومدن..از اینکه دیگه  جرات زخم زدن ب دل مهروبونت رو ندارن....

خوشحالم...از خدا ممنونم ک بنده هاشو هیچوقت تنها نمیذاره

حتی وقتی فکر میکنند "اینجا آخر خطه"

ساره جان...برات بهترین روزها و قشنگترین لحظات رو ارزو میکنم

خوشبخت باشی و شاد زندگی کنی...

ب گذشته ها فکر نکن...

گذشته ها گذشتن...آینده ی قشنگی در انتظارته

"با کوچولوهایی ک ب زندگیتون نور و امید میبخشند"....من مطمئنم...

آرزویت را برآورده میکند...خدایی ک برای خندادن گلی آسمان را میگریاند..

چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 9:55 | فـیــس فــیسـو هــا |


سلاااااام ساره عزیزم

وای دختر باورم نمیشه داری عروس میشی

ساره؟توکه میدونی من نیتونم عکس اپ کنم خودت به بزرگی خودت ببخش

وااااااااای حالا بیا وسط ساره

شب شد واسمون پر از ستاره

دنیا دیگه عروسی مثله تو نداره


یاره عزیزم ایشالااااا همیشه اسمون زندگین کنار اقایی پر ستاره باشه


هااااان راستی دست راستت کوووووو؟

اهاااان حالا بذار رو سر من افلین

ایشالا خوشبخت شی دوست عزیزترم


این تبریک و از طرف من و حامدم بپذیر گلم(نـسرینحــامـد)

سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 22:23 | فـیــس فــیسـو هــا |


تُو مالکــــِ تمــ ـــــآمـِ اِحسآســمـ هستيـ

تمــ ـــــآمـِ عشقــــمـ

تمــ ـــــآمـِ اِحسـ ــــــآسـِ نآبــــِ دستـــــ نخـــــوردهـ امـ

کهـ حآضر نيستـــمـ

حَتيـ ذرهـ ايـ از آنـ رـآ

بآ هيــــ ـچکسـ تقسيمـ کنمـ

بآ هيــــ ـچکسـ

جُز تُــ ـــ ـــ ـو

نهـ ...

اِحسآســمـ رـآ بآ تُو تقسيمـ نميکنمـ بلکــــهـ

آن رـآ بهـ تُو تقديــــ ــمـ ميکنمـ

تَمـــــــآمـ اِحسآســــــــ ـمـ رـآ

تَمـــــــآمـ  عشقــــــــــــ ـمـ رـآ

 

 

ســـاره جونی خهلی خوشالم بلات

ایشالا خــوشبخت شی خاله مهلبونــــــم  

دستِ راستتم رو سرم 

اِه وا ...چخده من پلو شدمااااا

ببشخید دیه تچرار نیشه 

ساره میدونی دیگه خهلــــــــــــی

 فدا مداهه شوما بیشم من 

 

از طرف ... سآنــــ ــ ـــآز ...

 

 

سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 17:24 | فـیــس فــیسـو هــا |


   بزرگترین جراح و متخصص عالم  قلب  شما دو تا را با شکوه و

                           زیبایی تمام به هم پیوند زد

                عمل پیوندتان مبارک باد . . .

 

سلام ساره جوووووون بهت تبریک میگم ایشالله

خوشبخت بشی

خیلی خوشحالم ایشالله سری بعد واسه خودم

دستت کووووووووو بیابکش روسرم تادیر نشده 

 عکس لاو | تصویر لاو | عکس زیبای عاشقانه | تصویر زیبای عاشقانه | عکس عاشقانه | تصویر عاشقانه | عکس های زیبای عشق | تصویر زیبای عشق | زیبایی عشق | عکس های جالب و دیدنی عاشقانه | تصاویر زیبا و جالب و عاشقانه | عکس های خوشگل و زیبای عاشقانه | عکس های زیبای عاشقانه | تصاویر زیبای عاشقانه | عکس های خوشگل و زیبای عاشقانه | عکس های جالب و زیبای عاشقانه | تصاویر زیبا و جالب عاشقانه | عکس های خوشگل و زیبای عشقولانه | عکس عشقولی | تصویر عشقولی | عشقولی | عشقولانه | کارت تبریک عاشقانه | تبریک عاشقانه | عکس زیبای عاشقانه برای تبریک سالگرد ازدواج | عکس عاشقانه برای تبریک سالگرد آشنایی | عکس های زیبای عاشقانه و با کیفیت | تصویر عاشقانه و با کیفیت | عکس های زیبای عاشقانه و با کیفیت برای تبریک گفتن

عکس لاو | تصویر لاو | عکس زیبای عاشقانه | تصویر زیبای عاشقانه | عکس عاشقانه | تصویر عاشقانه | عکس های زیبای عشق | تصویر زیبای عشق | زیبایی عشق | عکس های جالب و دیدنی عاشقانه | تصاویر زیبا و جالب و عاشقانه | عکس های خوشگل و زیبای عاشقانه | عکس های زیبای عاشقانه | تصاویر زیبای عاشقانه | عکس های خوشگل و زیبای عاشقانه | عکس های جالب و زیبای عاشقانه | تصاویر زیبا و جالب عاشقانه | عکس های خوشگل و زیبای عشقولانه | عکس عشقولی | تصویر عشقولی | عشقولی | عشقولانه | کارت تبریک عاشقانه | تبریک عاشقانه | عکس زیبای عاشقانه برای تبریک سالگرد ازدواج | عکس عاشقانه برای تبریک سالگرد آشنایی | عکس های زیبای عاشقانه و با کیفیت | تصویر عاشقانه و با کیفیت | عکس های زیبای عاشقانه و با کیفیت برای تبریک گفتن

ازطرف::مهسااااااااااا (جاری گلت)

 

سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 17:12 | فـیــس فــیسـو هــا |


واے سـاره بـاورم نمیشـﮧ دارے عــروس میشے :)

خیلے خیلے خیلے بـراتـ خوشحـالـم

از صمیـم قلبــم آرزو میکنـم کنـار همسـر عـزیـزتـ

یـﮧ زنـدگے ایـده آل داشتـﮧ بـاشے

مـــــــــــــــــــــــاچ

حـالا قِـرش بـده :دی

 

http://nela.net76.net/img/c53d30ad023c.jpg


zAHrA

سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 14:43 | فـیــس فــیسـو هــا |❤ عاشق همه دنیا را در چشم معشوق میبیند و به هر جای دنیا که مینگرد ❤

❤ معشوق را میبیند و اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است. ❤

❤ پیوندتان مبارک ❤

 


سارو فیس فیسکی یعنی تو می خوای علوس شی جوجه ؟:دیییی                                                

فدای تو اینقده ذوق داریم که نگوو....      ❤                                                   

ایشالله بعد از تو نویت ما هییییی

دست راستتم رو فرق سرمون :دییییی                              ❤                                                        

الهی خوشبخت شی گلم                                                                                                   

و نوه و نتیجه هاتو ببینی نـــنه :دیییی                                                     ❤                               

دوست دارم عسسسسیسم                       ❤                                                                              


                                         

                                


امضاء:الهــــــام حـــــامد    

سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 13:45 | فـیــس فــیسـو هــا |


می گویند پروانه دور شمع می گردد

و کسی دور ملکه قلبش می گردد

می گویند شمع انقدر می گردد تا بالانش بسوزد

و کسی انقدر می گردد تا بمیرد

پس میتوان گفت که قاتل پروانه شمع است

و قاتل کس ملکه ی قلبش است

نه نمیتوان اسمش را قاتل نوشت

زیرا انان زندگیشان هست

پس می توان یک نام نوشت

پروانه و کس عاشق و ملکه ی قلب و شمع عشق نوشت

پس اینگونه شروع می کنم

به نام خالق عاشق و عشقم


دست جیغ هوراااااااااااااا

جیگر اجی عروسیشه


حالا بچه ها یک صدا عروسیتون مبارک مبااااااااااااااارک  

فری بدو اهنگ بندریتو بذار


برید کنار که اجی بزرگه اومد وسط


 بچه ها همگی وسسسسسسسسسسسسسط 


 حالا نوبتیم که باشه نوبته عروسو داماد

عروس و داماد یالا بپرید وسط


 عزیز دل اجی امیدوارم خوشبخت بشی، این گلو با عشق تقدیم به شما دو تا میکنم


 از خدا میخوام همیشه دل جفتتون مملو از عشق   و محبت باشه


اینم اینده ی اجی جیگری

  جیگری کزت میشود

اجی شوخیدم ببخشید   

خیلی دوست دارم   بدو بیا بغلم


تا حسابی بوست کنم بووووووس


راستی اقا داماد حواست به جیگری من باشه وگرنه میام گوشتو میبلم


از طـرف:آبجـــــــــی بـزرگـــه

سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 0:3 | فـیــس فــیسـو هــا |